Oferta


Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze

 • kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze (flora, fauna, przyroda nieożywiona) 
 • badania ukierunkowane ściśle na wybrane elementy przyrody ożywionej (np. płazy, ptaki, chronione gatunki roślin, itp.)
 • opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla ocieplanych budynków z określeniem składu gatunkowego i ilościowego zasiedlających je zwierząt
 • zalecenia ochronne obejmujące zakres niezbędnych prac, jakie należy wykonać w ramach rekompensaty za utracone siedliska (budki i inne miejsca lęgowe)
 • nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny nad wywieszaniem budek
 • waloryzacje przyrodnicze
 • kartowanie siedlisk przyrodniczych
 • inwentaryzację wybranych gatunków fauny, flory i cennych siedlisk 
 • na potrzeby programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020) oferujemy rolnikom wykonanie opracowań ornitologicznych i botanicznych. Wykonujemy także wstępne rozpoznanie ornitologiczne pod kątem występowania gatunków ptaków i roślin podlegających dopłatom. Opracowujemy plany działalności rolnośrodowiskowej

Inwentaryzacja zieleni, urządzanie lasu

 • pomiar drzew i drzewostanów (wysokość, pierśnica, obwód, średnica korony)
 • określanie gatunku i stanu zdrowotnego drzew
 • analizy stabilności drzew (VTA);
 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne;
 • operaty dendrologiczne, plany wyrębu, projekty gospodarki drzewostanem; 
 • wyznaczanie drzew pomnikowych lub szczególnie cennych;
 • szacowanie wartości drzewostanu

Prowadzimy zajęcia z edukacji przyrodniczej

 • zajęcia mogą odbywać się we wskazanym miejscu, oraz na terenie który posiadamy (podmokła łąka z fragmentem lasu, przy rzece).